Informácia o spracúvaní
osobných údajov – GDPR

Vyplnením a odoslaním tohto formulára záujemca o očkovanie ako dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených vo formulári na objednanie do rezervačného systému za účelom registrácie na očkovanie proti ochoreniu COVID 19 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len ,,GDPR")  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 18/2018 Z. z.") prevádzkovateľovi, ktorým je Košický samosprávny kraj, IČO: 35541016, so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice na účel registrácie záujemcu na očkovanie proti ochoreniu COVID 19. Účelom spracúvania osobných údajov je

  • ochrana života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19,
  • vedenie evidencie žiadostí o očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
  • koordinácia očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
  • pripomenutie preočkovania fyzickej osobe,
  • vypracovávanie a publikovanie štatistických výstupov,
  • overenie rodného čísla a identity fyzickej osoby.

Právny základ je vyvodzovaný z čl. 6 ods. 1 písm. a), c), d) a e) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a), c), d) a e) Zákona o ochrane osobných údajov t. j. na spracúvanie osobných údajov bol udelený vyjadrila súhlas so spracúvaním, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, resp. je nevyhnutné podľa osobitného predpisu, spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, resp. aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s opatreniami prijatými pri ohrození verejného zdravia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť

  • Regionálne úrady verejného zdravotníctva, Národné centrum zdravotníckych informácií, subjekty príslušné podľa osobitných predpisov a v súvislosti s plnením úloh a opatrení prijatých pri ohrození verejného zdravia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19,
  • Národné centrum zdravotníckych informácií technicky zabezpečuje spracúvanie požiadaviek o očkovaní proti COVID-19,
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky za účelom možnosti overenia správne uvedeného rodného čísla a identifikáciu fyzickej osoby.
  • Svojim zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany osobných údajov v súlade so zákonom a/alebo nariadením.

Zároveň beriete na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15,16,17,18, 20 a 21 GDPR a §  19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. a vyhlasujete, že prevádzkovateľ Vás informoval v súlade s článkom 13 a 14 GDPR, a to na:

https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/gdpr/.